Pályázati felhívás: Botanikus Kerti Osztályvezetői munkakör ellátására

Az Ökológiai Kutatóközpont főigazgatója pályázatot hirdet:
Az Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézet
Botanikus Kerti Osztályvezetői munkakör ellátására
A munkakör 2023. január 1-jétől tölthető be.

Az osztályvezető feladata:
• kutatóközpont szervezeti és működési szabályzata, valamint a vonatkozó kutatóhálózati szabályozások
szerint a kutatóközpont szervezeti egységeként működő Nemzeti Botanikus Kert (a továbbiakban: kert) tevékenységének irányítása, koordinálása, ellenőrzése, képviselete,
• a kert közfeladatainak ellátásairól való gondoskodás,
• a kert eredményes szakmai tevékenységének biztosításával a kutatóközpont hazai és nemzetközi
kulturális és tudományos szerepének erősítése,
• a kert kulturális és tudományos stratégiájának kidolgozása, összhangban a kutatóközpont tudományos
intézeteivel, PR és HR-stratégiájával,
• az kert munkájának összehangolása, esetleges szervezeti reformja
• a kutatóközpont főigazgatójának irányításával, a kert hatékony működésének biztosítása.

A pályázókkal szembeni követelmények:
• legalább egyetemi, szakirányú végzettség (biológusi, kertészmérnöki)
• kimagasló, szakmai eredmények a kert profiljába illeszkedő valamely szakterületen,
• botanikus kert, arborétum vagy bármilyen botanikai és/vagy tudományos gyűjtemény vezetésében szerzett
gyakorlat,
• legalább egy világnyelv tárgyalóképes ismerete,
• büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• vezetési-szervezési képesítés, jó vezetői képességek
• gazdasági, jogi és/vagy PR ügyekben való jártasság,
• kiterjedt szakmai kapcsolatok (hazai és külföldi), külföldi partneri kapcsolatok
• jó kommunikációs képesség,
• angol nyelvtudás,
• pályázati sikeresség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• a pályázónak a kert vezetésére, fejlesztésére, kert kulturális és tudományos programjának
megvalósítására vonatkozó koncepcióját,
• részletes szakmai önéletrajzot,
• tudományos fokozatának és idegennyelv-ismeretének megjelölését,
• eddigi szakmai munkájának és a munka eredményeinek ismertetését,
• a munkakör elnyerése esetén, az ÖK honlapján és egyéb az irányításhoz kapcsolódó tájékoztatókban
közzétehető rövid, fényképes bemutatkozó életrajzot.

A pályázathoz mellékelni kell:
• 3 hónapnál nem régebbi keletű hatósági erkölcsi bizonyítványt,
• a végzettséget, tudományos fokozatot, illetve címet és nyelvtudást igazoló oklevelek másolatát
(amennyiben nem magyar nyelven kerültek kiállításra, úgy azok hitelesített fordítását),
• a pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásának, besorolásának, fizetési fokozatának, és fizetésének
megjelölését,
• közvetlen személyes elérhetőségét (telefon, e-mail),
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát és a pályázó nevét a pályázat elbírálásában résztvevők
megismerhetik, továbbá, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

Az osztályvezető jogállása:
A kutatóközpont szervezeti egységeként működő kert osztályvezetője.
Az Osztályvezető munkaviszonyban a kutatóközponttal áll, feladatát heti negyven órás, teljes munkaidőben látja el, vezetői munkakörét határozott időre szóló munkaszerződéssel látja el, felette a munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja,
Az osztályvezető irányítási jogköre a kutatóközpont szervezeti egységeként működő Botanikus Kerti Osztályba sorolt munkavállalókra, továbbá azokra terjed ki, akiket a főigazgató a munkaköri leírásukban az irányításuk alá rendel
A vezetői munkakör betöltésére irányuló munkaviszony legalább 3, legfeljebb 5 évig terjedő időtartamra szól, 3 hónap próbaidő mellett.

Illetmények és juttatások:
A munkabér megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

A munkavégzés helye:
Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézet (2163 Vácrátót, Alkotmány út 2-4.)

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázókat a Kutatóközpont, illetve az Intézet vezetői a pályázat beadási határidejétől számított 8 napon belül interjú keretében hallgatják meg. A pályázókat szakmai bizottság a pályázat beadási határidejétől számított 21 napon belül értékeli. A megbízásra kerülő osztályvezető személyéről – az intézet igazgatójának egyetértésével – a kutatóközpont főigazgatója, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat benyújtási határideje: 2022. november 15
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 15.

A pályázatok benyújtásának módja:
elektronikus úton, a pályázatot – az Ökológiai Kutatóközpont főigazgatójának címzett kísérőlevéllel, és a megadott mellékletekkel együtt az ugyvezeto@ecolres.hu email címen keresztül.

Budapest, 2022. október 18.

Dr. Garamszegi László Zsolt
Ökológiai Kutatóközpont
főigazgató

NULL