Adatkezelési tájékoztató

Weboldalon történő csoportos vagy egyéni jelentkezés és e-marketing tevékenység során megvalósuló adatkezeléseivel összefüggésben

A Nemzeti Botanikus Kert (a továbbiakban: NBK, vagy Adatkezelő) az ország leggazdagabb élőnövény gyűjteménye, hazánk legjelentősebb botanikus kertje, országos jelentőségű ökoturisztikai attrakció. Szervezetileg az Ökológiai és Botanikai Intézet részeként működik az 1952-es alapítás óta.

Utolsó módosítás dátuma: 2021. április 16.

1. Személyes adatok védelme, alapelvek

A személyes adatok kezelése körében érvényesülő alapelvek:
A személyes adatok;

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és kizárólag a szükséges adatkezelésekre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”)

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az Adatkezelő valamennyi általa folytatott adatkezelés során a fenti alapelvek figyelembevételével jár el és megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatkezelés elveinek való megfelelést igazolni tudja („elszámoltathatóság”).

2. Fogalommagyarázat

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében Személyes Adatokat kezel.

Adatkezelés: a Személyes Adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelés korlátozása: a tárolt Személyes Adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a Személyes Adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az Adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatvédelmi Incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt Személyes Adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Álnevesítés: Személyes Adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a Személyes Adat, mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a Személyes Adatot nem lehet kapcsolni.

Az Érintett Hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő Személyes Adatok kezeléséhez.

Azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a Személyes Adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek, az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az Adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

Harmadik Fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az Adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a Személyes Adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Jog/jogszabályok/jogi kötelezettségek: A mindenkor hatályos magyar és európai uniós jogszabályok.

Különleges Adat: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló Személyes Adat, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adat, az egészségügyi adat és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó Személyes Adatok:

genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan Személyes Adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az adott természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

biometrikus adat: egy természetes személy fizikai, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert Személyes Adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó Személyes Adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

„Profilalkotás”: Személyes Adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a Személyes Adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

Személyes Adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

3. Az Adatkezelő

Adatkezelő: Ökológiai Kutatóközpont – Nemzeti Botanikus Kert Vácrátót
Székhely: 1113 Budapest, Karolina út 29.
Postacím: 2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4.
E-mail: botanikuskert@ecolres.hu
Telefon: +36 28 360 122

4. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.,
dr. Hegyi Áron Antal, adatvédelmi tisztviselő.

Elérhetőségei:
levélcím: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.
telefon: +36 1 237 9810
e-mail: gdpr@saldo.hu

5. A kezelt személyes adatok

Adatkezelés megnevezése Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Kezelt adatok köre Az adatkezelés időtartama
Jegyvásárlás érdekében történő adatkezelés Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő lehetővé tegye a Nemzeti Botanikus Kertbe történő online jegyvásárlást és az Ön által a vásárlás során elfogadott ÁSZF-ben foglalt szerződéses kötelezettségeket teljesítse. Szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) b)

Email cím, illetve amennyiben természetes személyként kéri számla kiállítását úgy az Ön neve és lakcíme.

Bankkártyás fizetés során kártyaszám, név, lejárati dátum, cvc kód (az Adatkezelő a bankkártyás fizetés adataira nem lát rá, azokat Ön kizárólag az OTP Mobil Kft, mint adatfeldolgozó részére adja meg fizetés során.

Az Adatkezelő a személyes adatokat az ÁSZF, mint szerződés megszűnésétől számított polgári jogi elévülési ideig – 5 évig -.kezeli.
Egyéni látogatás regisztrációja érdekében történő adatkezelés Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő lehetővé tegye a Nemzeti Botanikus Kertbe történő látogatási előregisztrációt. Szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) b) Név, email cím, mobiltelefonszám, illetve amennyiben természetes személyként kéri számla kiállítását úgy az Ön neve és lakcíme. Az Adatkezelő a személyes adatokat a látogatás napjától számított 5 éves időtartamban kezeli (polgári jogi elévülési idő).
Felnőtt-, nyugdíjas és céges csoportok regisztrációja Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő lehetővé tegye a Nemzeti Botanikus Kertbe történő látogatást felnőtt-, nyugdíjas és céges csoportok számára. Szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) b) Regisztráló neve, email címe, Kapcsolattartó neve, email címe, Kapcsolattartó telefonszáma, honnan hallott a programról Az Adatkezelő a személyes adatokat a látogatás napjától számított 5 éves időtartamban kezeli (polgári jogi elévülési idő).
Óvodák, iskolák, gyermektáborok regisztrációja Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő lehetővé tegye a Nemzeti Botanikus Kertbe történő látogatást óvodák, iskolák és gyermektáborok számára. Szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) b) Felelős pedagógus neve, email címe, Kapcsolattartó neve, email címe, Kapcsolattartó telefonszáma, honnan hallott a programról Az Adatkezelő a személyes adatokat a látogatás napjától számított 5 éves időtartamban kezeli (polgári jogi elévülési idő).
Élményséták regisztrációja Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő lehetővé tegye az élménysétákra történő látogatási előregisztrációt. Szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) b) Regisztráló neve, email címe, telefonszáma, számlázási név, irányítószám, város, utca, házszám, telefonszám, honnan hallott a programról  
E-marketing üzenetek küldése Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő szolgáltatásait, újdonságait, illetve az NBK aktualitásáról szóló híreket Önnel időszakonként megossza. Az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) a Név, email cím. Az Adatkezelő a személyes adatokat hozzájárulás, mint jogalap alapján mindaddig kezeli, míg az adatkezelési cél fennáll, vagy ameddig hozzájárulását vissza nem vonja (ld. 8. pont). Amennyiben hozzájárulását visszavonja a személyes adat véglegesen és helyreállíthatatlanul törlésre kerül.

6. Az adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozók

Címzett megjelölése Adatfeldolgozás célja
OTP Mobil Szolgáltató Kft.
1143 Budapest, Hungária körút 17-19.
https://simplepay.hu/wp-content/uploads/2019/11/Simplepay_honlap_adatkezelesi_tajekoztato_hun_20191104.pdf
Bankkártyás fizetés (SimplePay) szolgáltatója
Facebook Ireland Ltd. Közösségi média megosztás
CompuTREND Zrt. Számlázórendszer, adatkarbantartás

A Weboldal használatával Ön tudomásul veszi, hogy személyes adatai továbbításra kerülnek a fent jelölt szolgáltatók, mint adatfeldolgozók részére.
A táblázatban jelölt szolgáltatók adatkezelésére vonatkozó tájékoztatói elérhetőek az alábbi linkeken keresztül:

OTP Mobil Szolgáltató Kft.
https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

Facebook Ireland Ltd.
https://www.facebook.com/policy.php

A Weboldal esetlegesen tartalmazhat olyan információkat, amelyek olyan harmadik személyektől, származnak, akik nem állnak kapcsolatban az Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek tartalmakat, cookie-kat, web-beaconokat a felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

Az Adatkezelő a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért (Facebook, Instagram), adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés érintettek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

7. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az adatbiztonság megfelelő szintű garantálása érdekében belső Adatkezelési Szabályzatában mérte fel adatkezelései kapcsán felmerülő kockázatokat és értékelte őket a kockázatok súlyossága és a bekövetkezés valószínűsége szempontjából különböző szempontok szerint.

Az Adatkezelő a weboldalával összefüggésben az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldásokat biztosítja, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk.

Az Adatkezelő számítógépein jelszavas védelmet alkalmaz, informatikai eszközeit tűzfalvédelemmel látja el.

Az Adatkezelő tulajdonában álló számítógépeket megfelelő jelszóval, vírusvédő programmal látja el, szervereit elzárt-, szabályozott bejutási renddel-, légkondicionálóval rendelkező helyiségben tárolja. Az Adatkezelő szervereiről rendszeres időközönként biztonsági mentést készít, informatikai eszközei selejtezését erre vonatkozó selejtezési protokoll alapján végzi.

A Felhasználó és a Weboldal közötti internetes kommunikáció végponttól végpontig titkosítva, https (http+ssl) protokollon keresztül történik.

Adattovábbítás esetén az adatok megismerésének okát és idejét az Adatkezelő jegyzőkönyvben rögzíti, illetve arról a GDPR-ban előírtaknak megfelelően adattovábbítási nyilvántartást vezet.

8. Az érintettek jogai

Bármikor jogosult tájékoztatást kérni postai, elektronikus, vagy telefonos úton a tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken keresztül az általunk kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról.

Kérésére esetén tájékoztatjuk:

  • a kezelt adatokról,
  • az adatkezelés céljáról,
  • jogalapjáról,
  • időtartamáról,
  • arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban, a tájékoztatás kérés formájától függően papír, vagy elektronikus úton adjuk meg.

Bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. A tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntésről tájékoztatjuk.

Bármikor jogosult az általunk kezelt személyes adatok törlését, vagy a helytelenül rögzített személyes adatok helyesbítését kérni.

Ezen kívül zároljuk a személyes adatát, ha ezt kéri, vagy ha a rendelkezésünkre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot addig kezeljük, ameddig fennáll az adatkezelési cél vagy jogos érdek, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az érintett személy a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben
– vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

Ön a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.

A hozzáférési, törlési, helyesbítési, korlátozási, adathordozási és zárolási kérelemnek a lehetőségekhez képest leghamarabb, de legfeljebb 30 napon belül eleget teszünk és értesítjük. Ha kérelmének nem tudtunk helyt adni, ez esetben is 30 napon belül értesítjük.

Ha az adatot a hozzájárulásával más személy számára továbbítottuk, az adattovábbítás címzettjét is értesítjük a szükséges lépésekről.

Amennyiben személyes adatait hozzájárulása alapján kezeljük, – így az e-marketing célú adatkezelés esetén – Ön bármikor jogosult arra, hogy hozzájárulását visszavonja. Hozzájárulását az Adatkezelőnek, vagy az adatvédelmi tisztviselőnek jelen tájékoztatóban rögzített elérhetőségein, vagy a nbk-leiratkozas@okologia.mta.hu email címre való megkeresés útján vonhatja vissza.

Amennyiben Ön látássérült, vagy idős korú, úgy kérheti az Adatkezelőtől – a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban rögzített elérhetőségeken, illetve az adatvédelmi tisztviselőn keresztül, – hogy az Adatkezelési Tájékoztató tartalmát word (szöveg) formátumban, vagy nagybetűs változatban bocsássa rendelkezésre.

Emellett jogosult panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.hu

fordulni vagy a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.

Az illetékes bíróságot megtalálja az alábbi linken: https://birosag.hu/birosag-kereso

A jelen tájékoztatóban felsorolt jogosultságait bármikor gyakorolhatja, amennyiben e-mailben vagy egyéb módon írásban kapcsolatba lép az Adatkezelővel vagy az adatvédelmi tisztviselővel. A megkeresésével összefüggésben kérhetik, hogy a megkereső személy azonosítsa magát vagy olyan egyéb adatokat adjon meg, melyek a személyére vonatkoznak, melyek a jogosultság igazolására szolgálnak. A megkeresést az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeljük.

Az Adatkezelővel kapcsolatba léphet a 3. pontban rögzített elérhetőségeken-, valamint a 4. pontban feltüntetett adatvédelmi tisztviselőn keresztül.

Ökológiai Kutatóközpont
Nemzeti Botanikus Kert Vácrátót
Adatkezelő

 

Az Adatkezelési tájékoztató letölthető .pdf formátumban »