Návštevný poriadok

V záujme ochrany expozícií a zachovania kľudu sú na území botanickej záhrady zakázané nasledujúce činnosti:

  • Botanická záhrada je prírodná rezervácia národného významu a chránená prírodná pamiatka. Celé územie záhrady, vrátane jej flóry, fauny i objektov, sú považované za zákonom chránené národné hodnoty. Všetky rastliny v botanickej záhrade – aj tie divo rastúce (napr. fialky, konvalinky) – sú chránené, ich zber, ako aj olamovanie kríkov a stromov respektíve zber ich plodov je zakázaný a považovaný za protiprávne konanie (Vyhláška č.4/1982, III. hlava § 20; Nariadenie Rady ministrov 8/1982/III.15./§ 39).
  • Vstup do botanickej záhrady dopravným prostriedkom (vrátane bicyklov) je zakázaný.
  • Vstup do botanickej záhrady so psom, pohyb mimo vyznačených trás alebo vstup do verejnosti neprístupných priestorov označených príslušnou značkou je zakázaný.
  • Žiaci základných škôl môžu vstúpiť do botanickej záhrady výlučne v sprievode dospelej osoby.
  • Z dôvodu ochrany flóry a fauny a zachovania kľudu je používanie dronov v botanickej záhrade zakázané.
  • Z dôvodu ochrany pred požiarmi, ako aj z iných dôvodov platí v botanickej záhrade zákaz fajčenia.
Návštevný poriadok - Národná Botanická Záhrada
Návštevný poriadok – Národná Botanická Záhrada

Komerčné aktivity

V botanickej záhrade je bez predchádzajúceho povolenia zakázaná akákoľvek podnikateľská a komerčná činnosť (napr. fotenie, natáčanie na komerčné účely, organizácia podujatí, obchodných aktivít, ponuka služieb). V prípade záujmu o realizáciu podobných aktivít a pre podrobnejšie informácie s tým súvisiace nás kontaktujte v pracovných dňoch na adrese: botanikuskert-info@ecolres.hu

Iné dôležité informácie

Predmety nájdené v botanickej záhrade (oblečenie, hračky, knihy atď.) uchovávame po dobu 30 dní. Informácie o stratách a nálezoch poskytujeme v pokladni botanickej záhrady na telefónnom čísle: +36/28 360-122

Skleníky sú z dôvodu ošetrovania rastlín každý pondelok zatvorené. V pondelky sa aktivity na ochranu a ošetrovanie rastlín môžu realizovať na celom území botanickej záhrady. Výnimkou sú pondelky pripadajúce na štátne sviatky alebo dni pracovného pokoja.